රයිගම්පුර නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය

රයිගම්පුර නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය

රයිගම්පුර නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය

  • ඓතිහාසික හොරණ රාජමහා විහාරස්ථ පෞරාණික ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු මන්දිරය මූලික කරගනිමින් හා උත්පලවර්ණ ශ්‍රී විශ්ණු මහා දේවාලය මුල් කර ගනිමින් පැවැත්වෙන රයිගම්පුර නවම් මහ පෙරහැර මංගල්ලය යලි පුනර්ජීවනය ලබන වගයි.

ඔබ සැමට බැති සිතින් ආරාධනා !!!