නිදුක් නිරෝගී සුභ ජන්ම දිනයක් නායක හිමියනි

VUC - University College of Vidyarathna

VUC - University College of Vidyarathna

Vidyarathna

About Our College

Our Vision & MIssion

අපේ දැක්ම

තුන්කල් දක්නා නැණවත් පරපුරක්

අපේ මෙහෙවර

ගුණ නැණ බෙලෙන් යුතු ලොව ජයගත හැකි දරු පිරිසක් දැයට දායාද කිරීම.

අපේ පරමාර්ථ

දේශීය සාරධර්මයන්ට හා ගුණාංගයන්ට අනූකූලව හෙට ලෝකයේ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි පුරවැසියෙකු නිර්මාණය කිරීම අපගේ පරමාර්ථය යි. සෘජු විෂය හා විෂය සමගාමී ක්‍රියාවල නිවැරදි සමායෝජන දැනුමින් ද, දක්ෂතාවෙන් ද පිරිපුන් විද්‍යාර්ථීන් අපි බිහි කරන්නෙමු. ජාතික, ජාත්‍යන්තර වෙනස්වීම් වලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි විද්‍යාර්ථීන් බිහි කිරීම කෙරෙහි අප ඇප කැප වී සිටින්නෙමු. මානව සමාජයේ යහපත් පරිභාවයන් කෙරෙහි අපගේ විද්‍යාර්ථීන් ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ඇති බව අපගේ විශ්වාසය යි.

Scroll to Top