නීති තීර්ථ

නීති තීර්ථ

හොරණ විද්යාරත්න විශ්ව විද්යා පීඨයේ සිංහල කථික හා විවාද සංගමය සහ කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ නීති පීඨයේ Rotaract සංවිධානය එකාබද්දව සංවිධානය කරන ලද නීති තීරථ පාසල් පාදක සම්මන්ත්රණය 2022.03.28 වන දින විද්යාරත්න රංග ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.
විද්යාරත්න විශ්ව විද්යා පීඨයේ ගරු පීඨාධිපති ආචාර්ය ලබුගම නාරද හිමියන්ගේ ප්රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සම්මන්ත්රණය සදහා පාසලේ උසස් පෙල අංශ වල ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ එම සිසු දරුවන් සහභාගි විය.
1978 දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක්රමය, සිවිල් අපරාද නීතිය, දණ්ඩ නීති සංග්රහයේ විධිවිධාන , ළමා අපචාර නීතිය, පරිඝණක අපරාද නීතීය වැනි කරුණු රැසක් පිළිබඳ අවබෝධ මෙහිදි ශිෂ්ය ප්රජාව වෙත ලබා දෙන ලදී.
Scroll to Top