විෂය බාහිර සංගම් සහ ඒකක​

විද්‍යාරත්න ශිෂ්‍ය නායක ඛණ්ඩය

විද්‍යාරත්න බෞද්ධ සංගමය

විද්‍යාරත්න රථ නියාමක ඒකකය

විද්‍යාරත්න මාධ්‍ය ඒකකය

විද්‍යාරත්න ජායාරූප ඒකකය

විද්‍යාරත්න සෞඛදානදාන ඒකකය

විද්‍යාරත්න පරිසරය සංගමය

විද්‍යාරත්න විවාද සංගමය

විද්‍යාරත්න නව නිර්මාණය සංගමය

විද්‍යාරත්න දැනුම මිනුම සංගමය

විද්‍යාරත්න ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සංගමය

විද්‍යාරත්න සිංහල සාහිත්‍යය සංගමය

විද්‍යාරත්න දමිළ සාහිත්‍යය සංගමය

තොරතුරු සහ සන්නිවේදනය තාක්ෂණය සංගමය