admin

Traffic Event

Traffic Event Traffic Event හොරණ විද්‍යාරත්න විශ්ව විද්‍යා පීඨයේ ගරුපීඨාධිපති ආචාර්ය ලබුගම නාරද හිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වය මත, හොරණ පොලිසිය සම්බන්ධීකරණය වෙමින් කොළඹ රථවාහන මූලස්ථානය මෙහෙයවීමෙන් Fairfirst රක්ෂණ සමාගමේ දායකත්වයෙන් හොරණ කලාපයේ පාසල් 13 ක් සදහා මාර්ග අනතුරු වළක්වා ගැනිම පිළිබඳ වැඩසටහනක් 2022.01.12 වැනි දින විද්‍යාරත්න පාසල් පරිශ්‍රයේ දි පවත්වන ලදී.රථ නියාමන ඒකකය භාර ආචාර්ය ජානක […]

Traffic Event Read More »

Prefect insignia 2022

Prefect insignia 2022 Prefect insignia 2022 විද්‍යාරත්න ශිෂ්‍ය නායක ඛණ්ඩයේ ජේෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක නිල ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවයවිද්‍යාරත්න ශිෂ්‍ය නායක ඛණ්ඩයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක සහ උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයන් තිදෙනා සදහා නිල ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය 2022.01.20 වන දින ගරු පරිවෙණාධිපති ආචාර්ය ලබුගම නාරද මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාසල් පරිශ්‍රයේදී ඉතා අභිමානවත් අයුරින් පැවැත්වුණි.මෙම අවස්ථාව සඳහා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්

Prefect insignia 2022 Read More »

Samarasinghe sir’s Retirement day

Samarasinghe sir’s Retirement day Samarasinghe sir’s Retirement day පුරා වසර ගණනාවක්තම ශ්‍රමය ධනය කාලයකැපකරමින්විදු බිමබැබලවුසුවහසක් සිසු දරුවන්ටනැණස පෑදු” විද්‍යාරත්නයේ වයසයට නොයෙන තාරුණ්‍ය “ඔබට සුභ විශ්‍රාම දිවියකට හදවතින්ම එකතු කරන්නා වු සුභ පැතුමයි !විද්‍යාරත්න විශ්ව විද්‍යා පීඨයේ ,නියොජය විදුහල්පති , ප්‍රවීන විද්‍යා දේශකසමරසිංහ අලුත්ගේ සර් වෙනුවෙන් 

Samarasinghe sir’s Retirement day Read More »