ළමා දින සැමරුම් උත්සවය

ළමා දින සැමරුම් උත්සවය

සිහින දකින අපේ ලෝවක් තේමාව යටතේ 2022 ලෝක ළමා දිනය සමගාමී විද්යාරත්න විශ්ව විද්යා පීඨයේ ළමා දින සැමරුම් උත්සවය 2022.10.03 සදුදා දින විද්යාරත්න එලිමහන් රංග පීඨයේ දි පැවැත්වීය.
ගරු පරිවෙණාධිපති ආචාර්ය ලබුගම නාරද හිමියන්ගේ අනුශාසක මත නියෝජ්ය විදුහල්පතිවරුන් ගේ අධික්ෂණය මත මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලද්දේ විද්යාරත්න සෞන්දර්ය අංශය මගිනි.
විද්යාරත්න විශ්ව විද්යා පීඨයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු පියවරුන් සහ ගුරු මැණිවරුන් විසින් මෙම අවස්ථාව වර්ණවත් කරමින් සෞන්දර්යාත්මක නර්තන නාට්ය සහ සංගීත විශේෂාංග වල නිරත විය.
Photography By – Vidyarathna Photography Unit
By – Thevindu Thulnith | Okitha Dewmin | Sadew
Scroll to Top