ආශිර්වාද බෝධි පූජා පින්කමක් සහ විශේෂ පහන් පූජාව

ආශිර්වාද බෝධි පූජා පින්කමක් සහ විශේෂ පහන් පූජාව

හොරණ විද්යාරත්න විශ්ව විද්යා පීඨයේ අභිමානවත් 93 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද බෝධි පූජා පින්කමක් සහ විශේෂ පහන් පූජාවක් 2022.05.30 වන සදුදා දින හොරණ රජමහා විහාරස්ථ පරිශ්රයයේ සහ විද්යාලයේ එළිමහන් රංග පීඨයේදී පැවැත්වුණි .
විද්යාරත්න විශ්ව විද්යා පීඨයේ ගරු පරිවෙණාධිපති ආචාර්ය ලබුගම නාරද හිමියන්ගේ ප්රධානත්වයෙන් පැවති මෙම පිංකම සඳහා හොරණ රාජමහා විහාරයේ භාරකාර , ධම්මරතන මූලික පිරිවෙනේ පරිවේණාධිපති හොරණ ජිනානන්ද හිමියන් ,නියෝජ්ය විදුහල්පතිවරු, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරුභවතුන් සහ විද්යාලයේ ශිෂ්ය සංගම් වල ප්රධානීන් සහ එම සංගම්වල සිසුන් ද සහභාගී විය .
විද්යාලයේ ශිෂ්ය නායක සංසදයේ මුලිකත්වයෙන් සංගම් වල ශිෂ්ය ප්රධානීන් සහ එම සිසුන් විසින් මෙම පිංකම සංවිධානය කරන ලදී.
🔹 විද්යාරත්න ශිෂ්ය නායක පර්ෂදය #VPG
🔹 විද්යාරත්න රථවාහන පාලන ඒකකය ##VTWU
🔹 විද්යාරත්න ඡායාරූපය ඒකකය #VPU
🔹 විද්යාරත්න පරිසර සංගමය #VES
🔹 විද්යාරත්න කථික හා විවාද සංගමය #VODS
🔹 විද්යාරත්න සෞඛ්යයදාන ඒකකය #VSU
🔹 විද්යාරත්න මාධ්ය ඒකකය #VMU
🔹 විද්යාරත්න බටහිර තූර්ය වාදන ඛණ්ඩය
🔹 විද්යාරත්න ශිෂ්ය භට ඛණ්ඩය #VCG
Scroll to Top